Tất cả các khóa

ĐVTT - K0423
Chương trình đào tạo cơ bản Đọc Vị Thị Trường Khoá K0423
Đơn vị tổ chức: Phòng đào tạo - Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá thành phố hồ chí minh
ĐÀO TẠO HỘI NHẬP P2
Đào tạo hội nhập dành cho NVKD Phần 2 - Kiến thức về Sales
ĐVTT - K0523
Chương trình đào tạo cơ bản Đọc Vị Thị Trường Khoá K0523
Đơn vị tổ chức: Phòng đào tạo - Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá Thành phố Hồ Chí Minh

Meet The Heros Who Transformed Their Company!

Go meet them